ششمین جلسه گروپ کاری چهارم (پرایسک) برگزار گردید.

ششمین جلسه گروپ کاری چهارم پرایسک روز دوشنبه 7 اسد 1398 به ریاست بانو مقدسه یورش معین امور تجارتی وزارت صنعت و تجارت و با اشتراک نمایندگان شاروالی کابل، ریاست برشنا، اتاق تجارت و سرمایه گذاری، اتاق تجارت زنان، وزارت مالیه و روئسای ریاست های سکتوری وزارت صنعت و تجارت در سالون کنفرانس های این وزارت برگزاری گردید.
درین جلسه روی پیشرفت های گروپ کاری چهارم پرایسک در مطابقت با برنامه 5/50 و اولویت بندی ریفورم ها و فعالیت های اصلاحی برای انکشاف سکتور خصوصی در ماه های آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قابل یاد آوری است که بانو یورش از پیشرفت 88 درصدی فعالیت این گروپ اظهار قدردانی و این دستاورد را حاصل تلاش های متداوم هریک از اعضای گروه کاری توصیف نمود.