‏‎ساختمان جدید آمریت وزارت صنعت و تجارت در ولایت زیبای پروان افتتاح شد.

این آمریت تاکنون بیش از صد جوازتجارتی را به سرمایه گذاران پروان توزیع کرده و پس از این خدمات به گونه بهتر ارایه خواهد شد.
‏‎همچنان در دیدار محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با بازرگانان ولایت پروان برای حل چالشهای عمده شان در بخش های صادرات میوه تازه و سکتور معادن یک پالیسی منظم ساخته می‌شود.