نهمین جلسه گروه کاری دوم کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی ( پرایسک) برگزار شد.

نهمین جلسه گروه کاری دوم کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی ( پرایسک) امروز چهارشنبه ا اسد 1398 تحت ریاست محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی معین امور مالی و اداری وزارت صنعت وتجارت و با اشتراک نمایندگان عضو این گروه کاری در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار شد.
در این جلسه روی جمع بندی ونهایی سازی طرح 50/5، شناسایی اصلاحات و بحث روی پلان عمل 5 ماه بعدی، آغاز برگزاری اولین گفتمان عامه- خصوصی در ولایت ولایات و سایر موارد ذیعلاقه بحث و تبادل و نظر صورت گرفت.
محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی معین امور مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت ضمن تشکری از اعضای گروه کاری دوم کمیته اجراییه انکشاف سکتور خصوصی ( پرایسک) هدایت لازم را به هدف سریع تر شدن فعالیت های این گروه داده تاکید کرد که باید فعالیت های گروه دوم به سرعت به پیش برود.
گروه کاری دوم کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی ( پرایسک) تحت ریاست مشترک وزارت صنعت وتجارت، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری و اتاق تجارت و صنایع افغانستان و با عضویت وزارت خانه های مالیه ،اقتصاد، مرکز تجارت بین المللی، اتاق تجارت بین المللی افغانستان، فدراسیون زنان تجارت و اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان فعالیت نموده و روی رفع موانع سلسله زنجیره های ارزش دارای اولویت، بهبود اجراآت اداره گمرک (شاخص تجارت فرامرزی انجام کسب و کار) انکشاف صادرات و پایداری انتقال کالاهای صادراتی از طریق دهلیز هوایی تمرکز دارد.