اشتراک در ششمین کنفرانس بین المللی استرالیا-پسفیک APBC;

محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی، معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت و هیت همراه شان در ششمین کنفرانس استرالیا-پسفیک که در شهر بریسبین آن کشور دایر گردیده بود، اشتراک نمودند.
در این کنفرانس اشتراک کنندگان روی فرصت های موجود سرمایه گذرای و تقویت روابط تجارتی بین هر دو کشور بحث و تبادل نظر نمودند.
شاغلی عبدالرحیمزی به نمایندگی از سکتور اقتصاد و تجارت حکومت افغانستان ضمن تشکری از برگزار کنندگان کنفرانس متذکره، در مورد پیشرفت ها، بلند رفتن صادرات، اصلاحات در بخش های مختلف، ساده سازی پروسیجر های تجارتی، مبارزه با فساد، فعال نمودن دهلیز های هوایی، شناسایی فرصت های موجود سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران استرالیایی جهت سرمایه گذاری در افغانستان، در این کنفرانس سخنرانی نموده و به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ ارایه نمودند.