تولیدات و محصولات افغانستان در ازبیکستان به نمایش گذاشته شده اند.

رهبری وزارت صنعت و تجارت نیز جهت بازار‌‌یابی و تقویت هماهنگی بین سکتور های خصوصی و دولتیِ افغانستان و ازبیکستان، با مقامات آن کشور مشغول رایزنی اند. گزارش کامل بعدا نشر می گردد.