روند بایومتریک کارمندان وزارت صنعت و تجارت افتتاح گردید.

روند بایومتریک کارمندان وزارت صنعت و تجارت امروز دوشنبه 24 سرطان 1398 با حضورداشت محترم مقدسه یورش معین تجارتی وزارت صنعت و تجارت، محترم احمد مسعود مخلص رییس تقنین و پالیسی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و شماری از روسا در سالون کنفرانس های این وزارت افتتاح گردید. بانو مقدسه یورش معین تجارتی وزارت صنعت و تجارت با استقبال از اقدام نیک کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت بایومتریک کارمندان خدمات ملکی گفت: این پروسه شفافیت را ایجاد نموده و باعث بهبود وضعیت کنونی سوانح کارمندان خواهند شد. این روند از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت بهبودی سوانح کارمندان در تمام ادارات دولتی آغاز گردیده که با تکمیل شدن این روند، ضمن تقویت حکومتداری خوب، دولت افغانستان و بخصوص کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از سطح تحصیلات، تخصص کارمندان، تعداد کارمندان خدمات ملکی به مردم و متقاضیان اطلاعات کامل و دقیق ارائه می توانند.