جلسه مشورتی با اتحادیه ملی پیشه روان و اصناف در مورد ایجاد اتاق دکان داران برگزار گردید.

جلسه مشورتی با اتحادیه ملی پیشه روان و اصناف افغانستان در مورد ایجاد اتاق دکان داران امروز شنبه 22 سرطان 1398 تحت ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت و با اشتراک هیئت رهبری این اتحادیه ملی و نمایندگان صنف های مختلف اصناف در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار گردید.
در این جلسه روی نام اتاق دکان داران، شخصیت حقوقی اتاق و طی مراحل روند قانونی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع گفت که هدف از ایجاد اتاق دکان داران فراهم آوری سهولت ها به اصناف و دکان داران می باشند که نقش اساسی در رشد اقتصاد کشور دارند.
جناب شیرزاده همچنین تاکید که این جلسه مشورتی بوده و در مورد نام اتاق، شخصیت حقوقی آن، اساس نامه و سایر موارد تیم تخنیکی که ایجاد شده است تصمیم می گیرد.
در پایان این جلسه فیصله صورت گرفت تا تیم تخنیکی متشکل از ریاست امور حقوقی، مشاوریت حقوقی و ریاست تحقیق و مطالعات سکتور خصوصی و سه تن به نمایندگی از اتحادیه ملی پیشه وران و اصناف افغانستان روی موارد تختیکی، نام اتاق و جایگاه حقوقی آن بحث نموده و نتایج آن را به معینیت انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت گزارش دهند.