نهمین جلسه گروپ کاری سوم کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی ( پرایسک) برگزار گردید

نهمین جلسه گروپ کاری سوم کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی ( پرایسک) امروز سه شنبه 18 سرطان 1398 تحت ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت و با اشتراک نمایندگان عضو این گروپ کاری در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار گردید.
در این جلسه در مورد چارچوب بسته های تشویقی سرمایه گذاری، ارایه گزارش از پیشرفت کار استراتیژی ملی تشبثات کوچک و متوسط، طرح مکانیزم به منظور تامین روابط بین ریاست ها و مدیریت های تشویق سرمایه گذاری در وزارت خانه های سکتوری و سایر موارد ذیعلاقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
گروپ کاری سوم کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی تحت ریاست مشترک وزارت صنعت و تجارت، وزارت مالیه و اتاق تجارت و صنایع فعالیت کرده و روی موضوعات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، پیشرفت در اولویت های استراتژی PSD ، ایجاد فرصت برای مشارکت خصوص- دولتی و شرع کسب جدید متمرکز می باشد.