متخصص پالیسی ریاست پارکهای صنعتی

عنوان وظیفه :         متخصص پالیسی ریاست پارکهای صنعتی
وزارت و یا اداره:     وزارت صنعت و تجارت
موقعیت:                کابل
بخش:                   پروژه مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا
گزارشدهی به:         ریاست عمومی پارک های صنعتی
گزارشگیری از:       ندارد     
کود:
............................................................................................................................................................
هدف وظیفه: انسجام و هماهنگی پروسه پلان گذاری استراتیژیکی، پلان های انکشافی و سایرپلان ها و پالیسی ها و تامین ارتباط با دونر ها به منظور تطبیق اهداف استراتیژیک ریاست عمومی پارک های صنعتی.  
............................................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب وتنظیم پلان کاری درمطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده.
2.    ارایه مشوره درطرح و ترتیب پالیسی پارکهای صنعتی براساس معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده ازمرکز و ولایات .
3.    تهیه و ترتیب مسوده پالیسی پارکهای صنعتی به منظور طرح پالیسی انکشافی درسطح ریاست عمومی پارکهای صنعتی.
4.    جمع آوری ارقام و معلومات در مورد  پارکهای صنعتی و احصائیه معلوماتی راجع به نیازمندی ها غرض طرح و ترتیب پالیسی های ریاست پارکهای صنعتی.
5.    تصنیف و تفکیک نیازمندی های مقرراتی واحد ها درمرکز و ولایات با درنظر داشت اولویت های قبلآ پیشبینی شده و هماهنگ ساختن آن.
6.    همکاری در طرح و انکشاف پالیسی ها و استراتیژی های دربخش ها پارکهای و صنعتی درسطح کشور جهت انکشاف سکتور خصوصی .
7.    هماهنگ ساختن وظایف و فعالیت های ریاست های مربوط پارکهای صنعتی.
8.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف وزارت سپرده میشود .
............................................................................................................................................................
تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o    حداقل لیسانس اقتصاد، حقوق  (حایزسند ماستری ودوکتورا) ترجیح  داده میشود
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o    پنج سال تجربه کاری و مرتبط بوظیفه.
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
o    مهارت های تحلیل وتجزیه، تحقیق ، بررسی ، اداره، پلان گذاری وافهام وتفهیم.
 

وزارت صنعت وتجارت ازپروژهء مصارف امور عملیاتی پروژهء های آیسا که یکی از پروژه های انکشافی ریاست عمومی پارک های صنعتی معینیت انکشاف سکتور خصوصی وصنایع این وزارت میباشد (2) بست کارمندان قرار دادی پروژه متذکره خویش را مدت 7یوم به اعلان می سپارد.
علاقمندان محترم میتوانند خلص سوانح(CV) خویش را تو ام اسناد لازمه (تحصیلی وتجربه کاری) به ایمیل آدرس ذیل(ipgd.moci@gmail.com) ارسال نمایند.