انجنیر شهر سازی

عنوان وظیفه :          انجنیر شهر سازی
وزارت و یا اداره:       وزارت صنعت و تجارت
موقعیت:                  کابل
بخش:                     پروژه مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا
گزارشدهی به:           ریاست انکشاف پارک های صنعتی
گزارشگیری از:         ندارد     
کود:
............................................................................................................................................................
هدف وظیفه: جمع آوری ارقام، ترتیب و تعدیل ماستر پلان ها( پلان های تفصیلی) پارکهای صنعتی بااستفاده از روش های انکشاف شهری و نورم های منظور شده طبیق استراتیژیک پلان های شهر ها و والسوالی های کشور.
............................................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پرشنامه ها جهت جمع آوری آمار و ارقام درنتیجه سرویهای دقیق برای ساحات صنعتی تحت پلان وتهیه چارت ها جدول و پروسس آن به طریقه های مختلف غرض احداث پارکهای صنعتی مطابق ستراتیژیک پلان ها.
2.    طرح و ترسیم پلان تفصیلی پارکهای صنعتی با درنظر داشت اولویت و نیازمندی های ساحات صنعتی درکشور .
3.    نهای سازی پلان تفصیلی استفاده ازبرنامه ریزی دیزاین ساحات پارک های صنعتی بادرنظر داشت قوانین، مقررات ولوایح مربوط به ساحات صنعتی .
4.     تطبیق نورم مربوط ملی و بین المللی حین طرح و دیزاین پلان های تفصیلی پارکهای صنعتی
5.    تشخیص و ترسیم سایر بخش های پلانهای تفصیلی پارکهای صنعتی با مقیاس های معیاری و منظور شده وزارت شهر سازی و اراضی.
6.    ترسیم پلانهای اصلاحی پارکهای صنعتی بادرنظر داشت نیازمندی طبق طرزالعمل پارکهای صنعتی.
7.    ارایه گزارش کاری به آمریت مربوطه درمورد انجام فعالیت های مسلکی بطور ربع وار وعندالضرورت.
8.    سفر به ولایت جهت تطبیق و حل مشکلات پلان های تفصیلی پارکهای صنعتی
9.    همکاری با سایر بخش ها وآمریت های مربوط ریاست در قسمت ترسیم، دیزاین و تهیه نقشه های تخنیکی تاسیسات زیربنایی و خدمات.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات واهداف وزارت سپرده میشود .
............................................................................................................................................................
تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o    حداقل لیسانس رشته شهر سازی، مهندسی  (حایزسند ماستری ودوکتورا) ترجیح  داده میشود
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o    چهار سال تجربه کاری و مرتبط بوظیفه.
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده ازنرم افزار انجنیری و برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
o    مهارت های تحلیل وتجزیه، تحقیق ، بررسی ، اداره، پلان گذاری وافهام وتفهیم.
 

وزارت صنعت وتجارت ازپروژهء مصارف امور عملیاتی پروژهء های آیسا که یکی از پروژه های انکشافی ریاست عمومی پارک های صنعتی معینیت انکشاف سکتور خصوصی وصنایع این وزارت میباشد (2) بست کارمندان قرار دادی پروژه متذکره خویش را مدت 7یوم به اعلان می سپارد.
علاقمندان محترم میتوانند خلص سوانح(CV) خویش را تو ام اسناد لازمه (تحصیلی وتجربه کاری) به ایمیل آدرس ذیل(ipgd.moci@gmail.com) ارسال نمایند.