آمریت مواد نفتی و گاز مایع ولایت کابل

عنوان وظیفه  :      آمر مواد نفتی و گاز مایع ولایت کابل
بست:                  3
وزارت یا اداره:      ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع
موقعیت پست:        کابل
تعداد پست:            1
گزارشده به:          ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع   
گزارش¬گیر از:    مدیریت اداری، مدیریت عمومی مواد نفتی، مدیریت عمومی گاز مایع و مدیریت عمومی محاسبه
.................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: رهنمائی، بررسی، کنترول و مراقبت امور تورید، استخراج، فروش و ذخایر مواد نفتی و گاز مایع.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
1.    طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار، شش ماهه و سالانه آمریت مواد نفتی و گاز مایع کابل در مطابقت با اهداف و برنامه های ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع.
2.    مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، آموزش و اجراأت شان در امور مواد نفتی و گاز مایع.
3.    رهبری امور تورید، ذخیره، توزیع و فروش مواد نفتی و گاز مایع ولایت کابل در هماهنگی با پالیسی و برنامه های تصدی مواد نفتی و گاز مایع و معاونیت تجارتی غرض انتظام امور و تأمین نیازمندی های مواد نفتی.
4.    مطالعه، تحلیل و بررسی گزارشات کاری بخشهای مواد نفتی و گاز مایع غرض تصحیح و ارسال به مراجع و مقام تصدی مواد نفتی.
5.    کنترول از اجراأت بخش های مواد نفتی و گاز مایع در توزیع، استخراج و تخلیه مواد نفتی و گاز مایع در پمپ استیشن ها و ذخایر تصدی جهت حصول اطمینان و رفع نواقص کاری.
6.    تطبیق پالیسی های تصدی مواد نفتی و گاز مایع در امور مواد نفتی و گاز مایع و ارائه نظریات جهت تطبیق، تحقق وتکمیل آن.
7.    تأمین ارتباط با معاونیت تجارتی و سایر بخش های مرتبط به منظور هماهنگی در اجراأت و فروش مواد نفتی و گاز مایع.
8.    بررسی و نظارت از تهیه اسناد محاسبوی، چک های وارده و صادره، تعرفه های تحویلی، آویزهای بانکی، سنجش و فروش مواد نفتی و گاز مایع و معلومات احصائیوی غرض اطمینان و ارسال آن به مراجع ذیربط.
9.    مراقبت از تطبیق اهداف و برنامه های اداره در امور مواد نفتی و گاز مایع و اتخاذ تصمیم در امر تحقق آنها.
10.    کنترول از صورت ترتیب بیلانسچه و ارائه اسناد حسابی به سرمحاسبیت جهت ترتیب بیلانس تصدی.
11.    ارائه مشوره های مسلکی به اداره مربوطه به منظور بهبود امور.
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت به قانون، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
•    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های؛ اقتصاد، اداره تجارت، پالیسی عامه، حقوق، اداره عامه ویا علوم اجتماعی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
•    داشتن تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصص (مطابق ساحه کاری پست) ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این پست) حد اقل دو سال برای لیسانس، یک سال برای ماستر و برای دوکتورا بدون تجربه کاری
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه


بناء متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند از تاریخ 02/05/1398 الی 13/05/1398 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری در اوقات رسمی طبق اطلاعیه ضمیمه شده به این ایمیل آدرس jobs@flge.gov.af  ارسال نمایند.
قابل یادآوری است که موجودیت فورمه مالیه دهی افراد واشخاص قراردادی جهت شارت لیست شدن ضروری می باشد.

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.