مدیر عمومی مالی

عنوان وظیفه:         مدیر عمومی مالی
بست:                   4
وزارت یا اداره:      ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع
موقعیت پست:        کابل
تعداد پست:            1
گزارشده به:           سرمحاسبیت
گزارش¬گیر از:    مامورین مالی

....................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه:  مدیریت امور جمع آوری، تنظیم، تطبیق و ثبت عواید و مصارف تصدی.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری مدیریت عمومی مالی طور ماهوار و ربعوار در مطابقت با پلان سرمحاسبیت جهت اجراأت مؤثر و به موقع.
2.    مدیریت، رهنمایی و نظارت از اجراأت کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراأت مؤثر، رشد و آموزش آنها.
3.    مطالعه و وارسی ازتمام اسناد مالی وارده، پول های نقدی و اسعاری جهت حصول اطمینان از صحت آن ها.
4.    تهیه، ترتیب وطی مراحل اسناد تدارکاتی، پروژه ها، ذخایر و ساختمانی جهت حصول اطمینان از شفافیت حسابی.
5.    دوران آویزها، صورت حساب بانکی بصورت یومیه، هفته وار و ماهوار جهت تطبیق و معامله به اسناد حسابی.
6.    ترتیب راپور عواید و مصارف بصورت ماهوار و ربعوار به مقام ریاست و مدیریت پلان جهت حصول اطمینان و ارسال به وزارت مالیه و اقتصاد.
7.    کنترول و تطبیق اسناد محاسبه مالی با اسناد فرمایش دهنده قبل از ارسال به بانک ها جهت حصول اطمینان از صحت آن.
8.    اجرای تخصیصات ماهوار نمایندگی ها برویت درخواست مصارف بعد از تأیید مقام ریاست به منظور اجرای معاشات کارکنان.
9.    بررسی و کنترول از آویزهای وارده از نماینده گی کابل به منظور ثبت قیمت فروشات و خریداری و اسناد واصله جمع و خرچ معتمدین به منظور حصول اطمینان از صحت آن.
10.    مراقبت از تطبیق و تحقق برنامه های مالی تصدی مواد نفتی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق آنها.
11.    ارائه مشوره های مسلکی در امور مالی به اداره مربوطه غرض بهبود امور مالی و حسابی.
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و اهداف اداره سپرده میشود.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
•    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های؛ اقتصاد، اداره تجارت ویا محاسبه و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
•    تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصص (مطابق ساحه کاری پست) ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این پست) حد اقل یک سال برای لیسانس و برای ماستر بدون تجربه کاری
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 

بناء متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند از تاریخ 02/05/1398 الی 13/05/1398 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری در اوقات رسمی طبق اطلاعیه ضمیمه شده به این ایمیل آدرس jobs@flge.gov.af  ارسال نمایند.
قابل یادآوری است که موجودیت فورمه مالیه دهی افراد واشخاص قراردادی جهت شارت لیست شدن ضروری می باشد.

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.