اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
متخصص پالیسی ریاست پارکهای صنعتی
عنوان وظیفه : متخصص پالیسی ریاست پارکهای صنعتی وزارت و یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: پروژه مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا گزارشدهی به: ریاست عمومی پارک های صنعتی گزارشگیری از: ندارد ...
Jul 30, 2019 Aug 05, 2019
انجنیر شهر سازی
عنوان وظیفه : انجنیر شهر سازی وزارت و یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: پروژه مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا گزارشدهی به: ریاست انکشاف پارک های صنعتی گزارشگیری از: ندارد ...
Jul 30, 2019 Aug 05, 2019
آمریت مواد نفتی و گاز مایع ولایت کابل
عنوان وظیفه : آمر مواد نفتی و گاز مایع ولایت کابل بست: 3 وزارت یا اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت پست: کابل تعداد پست: 1 گزارشده به: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع گزارش¬گیر از: ...
Jul 29, 2019 Aug 04, 2019
آمریت مواد نفتی و گاز مایع ولایت بلخ
عنوان وظیفه: آمر مواد نفتی و گاز مایع ولایت بلخ بست: 3 وزارت یا اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت پست: بلخ تعداد پست: 1 گزارشده به: ریاست مواد نفتی و گاز مایع ولایت بلخ (حیرتان) گزارش¬گیر از: مدیریت...
Jul 29, 2019 Aug 04, 2019
مدیر عمومی مالی
عنوان وظیفه: مدیر عمومی مالی بست: 4 وزارت یا اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت پست: کابل تعداد پست: 1 گزارشده به: سرمحاسبیت گزارش¬گیر از: مامورین...
Jul 29, 2019 Aug 04, 2019
مدیر عمومی معاشات و حواله جات
عنوان وظیفه: مدیر عمومی معاشات و حواله جات بست: 4 وزارت یا اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت پست: کابل تعداد پست: 1 گزارشده به: سرمحاسبیت گزارش¬گیر از: مامورین معاشات و حواله...
Jul 29, 2019 Aug 04, 2019
مدیر عمومی کنترول
عنوان وظیفه: مدیر عمومی کنترول بست: 4 وزارت یا اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت پست: کابل تعداد پست: 1 گزارشده به: سرمحاسبیت گزارش¬گیر از: مامور...
Jul 29, 2019 Aug 04, 2019
مدیر عمومی سوانح و ارزیابی اجراأت وظیفوی
عنوان وظیفه: مدیر عمومی سوانح و ارزیابی اجراأت وظیفوی بست: 4 وزارت یا اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت پست: کابل تعداد پست: 1 گزارشده به: آمریت منابع بشری گزارش¬گیر از: عضو مسلکی سوانح و...
Jul 29, 2019 Aug 04, 2019
مدیر عمومی استخدام
عنوان وظیفه: مدیر عمومی استخدام بست: 4 وزارت یا اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت پست: کابل تعداد پست: 1 گزارشده به: آمریت منابع بشری گزارش¬گیر از: مامور استخدام مرکز و مامور استخدام...
Jul 29, 2019 Aug 04, 2019
مدیرعمومی تسهیل قراردادها و پلانگذاری
عنوان وظیفه: مدیرعمومی تسهیل قراردادها و پلانگذاری بست: 4 وزارت یا اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت پست: کابل تعداد پست: 1 گزارشده به: آمریت تهیه و تدارکات گزارش¬گیر از: عضو تسهیل...
Jul 29, 2019 Aug 04, 2019
صفحه 1 از 23