شرکت سهامی افغانطیور جایداد های مازاد خویش که شامل یک سرد خانه و دو گدام میباشد به کرایه میدهد.

شرکت سهامی افغانطیور جایداد های مازاد ضرورت خویش را که شامل یک باب سردخانه بزرگ به ظرفیت (2000) تن، دوباب گدام وسایر بخش ها که مشخصات آن درج شرطنامه میباشد برای مدت یکسال از طریق دواطلبی بکرایه میدهد.اشخاص، موسسات داخلی و خارجی و دوایر دولتی که خواهش به کرایه گرفتن آن را داشته باشند درخواستی  های خویشرا بعداز نشر اعلان الی 21 روز به مدیریت اداری شرکت افغانطیور واقع سرک میدان هوائی خواجه رواش عقب گمرک کابل سپرده خود یا نماینده قانونی شان با آفر های سربسته در مجلس آفرگشایی حاضر شوند شرطنامه را ملاحظه نموده تضمین نقدا اخذ میگردد.