اطلاعیهء توزیع نمرات زمین پارک های صنعتی_زراعتی باریک آب

اطلاعیه وزارت صنعت وتجارت
برحسب فیصله شورای عالی اقتصادی کشور، توزیع نمرات زمین پارک های صنعتی_زراعتی باریک آب جریان دارد.
بنأّ به اطلاع آن عده صنعت کاران وسرمایه گزاران بخش تولید وبسته بندی محصولات زراعتی رسانیده میشود که فورم درخواست زمین را از ریاست عمومی پارک های صنعتی اخذ وبعد از خانه پوری همراه با اسناد لازمه (بزنس پلان، اسکیچ زمین درخواست شده، کاپی جواز تمدید شده و اظهار نامه بانکی) به این ریاست تسلیم نماید.
جهت کسب معلومات بیشتر به ریاست عمومی پارک های صنعتی وزارت صنعت وتجارت مراجعه نمایند.
شماره تماس: 0783519553
ایمیل آدرس : IPGD.MOCI@gmail.com